Политика за сигурността

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Кои сме ние?

Ние сме „Eлмедия“ ЕООД, ЕИК 205217433, със седалище и адреса на управление: София, ул. Паскал Тодоров 2 , e-mail за връзка относно защита на личните данни: [email protected],  и като администратор на лични данни съхраняваме и обработваме Вашите лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

С каква цел обработваме Вашите лични данни?

В зависимост от целите, за които събираме и обработваме Вашите данни, те могат да бъдат:

-          данни за Вашата самоличност (напр. Вашето име, презиме и фамилия, данни за контакт  - телефон, e-mail, адрес);

-           икономически данни и информация за транзакции (напр. Вашите данни за плащане, информация за Вашите покупки, поръчки, връщания и др.);

-          търговска информация (напр. ако сте се абонирали за нашия бюлетин).

Когато изискваме да попълните Вашите лични данни, за да предоставим достъп до определена функция или услуга, ние ще отбележим определени полета като задължителни, защото това са данни от които се нуждаем, за да можем да ви предоставим услугата. Моля, обърнете внимание, че ако решите да не ни предоставяте тези данни, може да не сте в състояние да завършите потребителската си регистрация или да нямата възможност  да се възползвате от съответните услуги или функции на страницата ни.

В зависимост от услугите, продуктите и функциите, които искате да ползвате, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

1.       За администриране на Вашата регистрация като потребител – ние обработваме Вашите данни, за да Ви идентифицираме като потребител и да Ви предоставим достъп до нашите услуги;

2.       За последващо развитие, изпълнение и реализиране на договора за покупко-продажба или услуга, който сте сключили с нас – тази цел включва обработка на Вашите данни за свързване с Вас относно договорените продукти и услуги; за администриране на плащането (ако е приложимо); за управление на потенциални връщания след Вашата покупка и управление на искания и информация; за целите на фактурирането;  

3.       За отговаряне на исканията и заявленията, които правите като наш клиент – ние обработваме само данните, които са абсолютно необходими за управление или разрешаване на Вашето искане или заявление.

4.       За маркетингови цели -  ние ще обработваме Вашите данни за управление на Вашия абонамент вкл. за изпращане на нашия бюлетин, информация за продукти и оферти, за извършване на промоционални дейности 

Каква е законовата база да обработваме Вашите данни и за какъв срок запазваме Вашите данни?

1.       Управление на Вашата регистрация като потребител – обработването на Вашите данни за тази цел е необходимо за изпълнение и управление на регистрацията Ви и осигуряване необходимите условия за предоставяне на услуга към Вас. Обработката е на база Ваше съгласие за ползване на сайта и регистрация като потребител. Ако осъществите достъп или логин чрез социална мрежа, то тогава законовото основание е Вашето съгласие, което давате когато разрешавате прехвърлянето на Вашите данни от социалната мрежа. Ние ще обработваме Вашите данни за срока, в който сте регистриран потребител (т.е. докато не прекратите регистрацията си при нас).

2.       Развитие, изпълнение и реализиране на договора за покупко-продажба или услуга – обработката е необходима за реализиране на договора за покупко-продажба или предоставяне на услуга, който имаме с Вас. Обработката е на база законен интерес и сключения по между ни договор за покупко-продажба или предоставяне на услуга. Ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е необходим за администриране на покупката на продукти и услуги, вкл. за потенциални връщания, рекламация, поправки в гаранционния срок.

3.        За отговаряне на исканията и обслужване  – когато се свързвате с нас за уреждане на инциденти или искания във връзка с Вашата покупка или поръчка, обработването на Вашите данни е необходимо за осъществяването на договора за покупко-продажба или предоставяне на услуга. Когато запитването Ви е свързано с упражняване на Вашите права, или с рекламации, ние имаме законно основание да обработваме Вашите данни за изпълнение на нашите законни задължения. Ние ще обработваме Вашите данни за срока, необходим за отговаряне на Вашето искане или заявление.

4.       Маркетинг - основанието за обработване на Вашите данни за маркетингови цели е съгласието, което ни давате, напр. когато приемате да получавате персонализирана информация чрез различни средства, когато приемате правните условия за участие в промоционална дейност. Ние ще обработваме Вашите данни докато решите да се отпишете или да отмените Вашия абонамент за нашия бюлетин. Ако участвате в промоционални дейности, ние ще запазим данните Ви за срок от 6 месеца от завършване на дейността.

 

Независимо от факта, че ще обработваме Вашите данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на съответната цел, в последствие ще запазим данните надлежно съхранени и защитени за срока, през който може да възникне отговорност за тяхното обработване в съответствие с действащото законодателство. След изтичане на давността за всеки случай на евентуална отговорност, ние ще изрием личните Ви данни.

Ще споделяме ли Вашите данни с трети лица?

Ние няма да предоставяме Вашите лични данни на трети лица освен когато:

-          има изрично съгласие от Ваша страна;

-          има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;

-          информацията се предоставя на трети лица  - наши партньори и/ или доставчици на логистични услуги, транспорт, доставка, технологични услуги и др. във връзка с изпълнението на услугата по сключения между нас и Вас договор.

 

Какви са Вашите права, когато ни предоставяте Вашите данни?

Ние се задължаваме да пазим конфиденциални Вашите данни и да осигурим, че можете да упражните правата си във връзка с обработката и защитата на данните Ви. Можете да упражните Вашите права като изпратите имейл на следния адрес: [email protected]. По-конкретно Вие имате следните права:

-          да изискате от нас достъп до данните, с които разполагаме за Вас.

-          да изискате да коригираме данните, с които вече разполагаме. Моля, имайте предвид, че ако сте регистриран потребител Вие също имате достъп до съответния раздел за личните данни и бихте могли сами да промените или актуализирате личните си данни. Моля, имайте предвид също, че ако Вие активно ни предоставите лични данни, то Вие гарантирате, че те са верни и точни и приемате да ни уведомите за всяка промяна на Вашите данни. На общо основание, потребителят носи лична отговорност при съобщаване на погрешна, неточна или непълна информация във формулярите за регистрация, както и отговорност да предоставя само свои лични данни, а не данни на трети лица.

-          да изискате да изтрием Вашите лични данни (правото „да бъдеш забравен“), ако не са повече необходими за целта, за която са събрани, или ако нямаме повече законно основание да ги обработваме.

-          да изискате да преустановим или да ограничим обработването на Вашите лични данни, което означава, че в определени случаи можете да изискате да прекратим временно обработването на данните Ви.

-          да поискате да Ви предоставим Вашите съхраняваните и обработвани от нас Ваши лични данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

Ако сте ни дали съгласие за обработване на данните Ви за определена цел, Вие имате правото по всяко време да оттеглите това съгласие като изпратите имейл на посочения по-горе адрес.  Ако използвате бюлетин, по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опцията за отказ (отписване), която е в края на всеки бюлетин.

Моля, имате предвид, че упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити обществения интерес (напр. предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (напр. запазването на законово изискваните данни и документи).

При упражнявате някое от горните права респ. при Ваше искане, ние ще проверим Вашето право и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от 1 (един) месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, Вие имате право да подадете жалба до регулаторния орган за защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Моля, имате предвид, че ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето от Ваша страна на Ваши лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно предоставяне на качествена услуга от наша страна. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни.

Попълвайки форма за регистрация и/или заявка/форма за записване/поръчка чрез нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате ние като администратор, да обработваме предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Моля, имайте предвид, че регистрирайки се на сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката на поверителност и изрично потвърждавате, че я приемате, с което ни давате и съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Ние се ангажираме да запазим поверителността на информацията за Вашите лични данни и да съхраняваме и обработваме същите в обезопасена софтуерна среда.


Уведомяваме Ви, че всички евентуални бъдещи промени на настоящата Политика за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница и доведени до знанието Ви своевременно и надлежно.

 

      

 

Powered by PitchPrint